Ennek az oldalnak a célja a Károlyi bibliának és más keresztyén irodalomnak a terjesztése. Az oldal két rovatot foglal magába: teológiai és egyháztörténeti rovatot. A teológiai rovat különféle reformátori egyházak kiadványait tartalmazza. Figyelmet szentelünk Luther, Kálvin, Bucer, Barth és mások műveinek. Arra törekszünk, hogy a holland, a puritán, a skót és az amerikai teológusok írásait terjesszük.

disclaimer:
"Nem része a helyszínen ki lehet hirdetni a kereskedelmi célú előzetes hozzájárulása nélkül szerzök"

Áltános

 • Szent Biblia; fordítás Gáspár Károlyi RTF   PDF
  Kattintson ide az online Biblia
 • Zsaoltárok és dícsérektekben (dokumentum következik)
 • Heidelbergi Káté PDF
 • Westminsteri Kis- és Nagykáté PDF
 • Az élet Istené, iránymytatások Szinódus PDF
 • Magyar Református Énekeskönyv     1 - 222 PDF
 • Magyar Református Énekeskönyv 223 - 504 PDF

Aebi, Ernst

 • Rövid bevezetés a Bibliába PDF

Alleine, Joseph

 • Üdvösségre vezérlő kalauz; Megtérésre sürgető intelmek PDF

Alleine, Joseph; Calamay, Edmund; Vines, Richard; Wadworth, Thomas; Watson, Thomas

 • Az Úrvacsora PDF

Baxter, Richard

 • A megújult lelkipásztor PDF

Bolton, Samuel; Nathaniel Vincent; Watson, Thomas

 • A megtérés PDF

Boston, Thomas

 • Az emberhalászat művészete; Az evangelizáció puritán szemlélete PDF

Bridge, William

 • Vigasztalás csüggedőknek; Tizenhárom prédikáció a 42. zsoltár 12. verséről PDF

Bunyan, John

 • Egy a szükséges dolog PDF

Busch, Wilhelm

 • Jézus ami sorsunk PDF
 • Jöjj haza! A tékozló (elveszett) fiú története PDF

Ferguson, Sinclair B.

 • Növekedés a kegyelemben PDF

Guthrie, William

 • A keresztyén ember öröksége PDF

Heikoop, H.L.

 • Isten Gyülekezete PDF

Kálvin, János

 • Kattintson ide az online Institutio - I.  Könyv
 • Kattintson ide az online Institutio - II. Könyv
 • Levelek; Válogatott irások a hivalló egyházról és a biblikus istentiszteletröl PDF
 • Magyarázata Pál apostolnak Thimótheushoz irt leveleihez PDF
 • Keresztyén élet PDF
 • Az Efezusiakhoz írt levél magyarázata PDF
 • A Filippi, Levelek magyarázata PDF
 • A Kolosséi és a Thesszalonikai, Levelek magyarázata PDF
 • A Genfi Egyház Kátéja PDF
 • Az első Korinthusi I, 1 - 7, levél magyarázata PDF
 • Az első Korinthusi I, 8 - 15, levél magyarázata PDF
 • Az első Korinthusi II, 1 - 13, levél magyarázata PDF
 • Kik a boldogok? Igehirdetések Máté evengéliuma 5, 1 - 12 és Lukács evangéliuma 6, 20 - 26 alapján PDF
 • Magyarázata pál apostolnak Timótheushoz irt leveléhezPDF
 • Magyarázata János apostol első leveléhezPDF
 • A törvéney harmóniájaPDF
 • Magyarázat Dániel próféta könyvéhez PDF
 • Ézsaiás könyvének magyarázataPDF
 • Magyarázat Pál apostol galáciabelieknek írott leveléhezPDF
 • Jakab apostol levelének magyarázata PDF
 • János apostol evangéliumának magyarázata PDF
 • Magyarázat Júdás apostol leveléhez PDF
 • Magyarázat Malakiás könyvéhez PDF
 • Magyarázat Zakariás könyvéhez PDF
 • Zsoltármagyarázatok PDF

Karasszon, István

 • Péter II. levelének magyarázata PDF

König, Friedhelm

 • A Gyöztes Oldalán PDF

Langhammer, Joachim

 • Isten kijelenti magát PDF

Dr. Lenkeyné

 • Az apostolok cselekedeteiről írott könyv magyarázata PDF

Lloyd-Jones, D.M.

 • Egyház az Egyházban PDF

Lőrincz, István

 • Istennel Kezdeni PDF

Murray, Iain

 • Evangélizáció és újjászületés PDF

N.N. (No'men Ne'scio)

 • Leveled jött PDF

Rutherford, Samuel

Ray, Bruce A.

 • Az úr napjának megünneplése, 1. rész PDF
 • Az úr napjának megünneplése, 2. rész PDF

Sola Scrpitura Teológia Főiskola

 • Pál apostol levele a rómanaiakhoz I.PDF

Spurgeon, Charles H.

 • Bibliák naplója PDF
 • Minden kegyelem! Házának ajtaja nyitva áll PDF
 • Isten ígérenteinek tárháza PDF

Stramszki, István

 • Isten akarata a ti szentté lételetek. A Thessalonikabeliekhez írt I és II. levél PDF

Visky, Ferenc

 • Fogoly vagyok; 70 történet a börtönről és a barátságról PDF

Watson, Thomas

 • A bűnbánat PDF

Wells, Tom

 • Jöjjetek énhozzám! Sürgetö felhívás a Krisztushoz való megtérésre PDF

Westerbeke, Willem

 • Remény Magyar Református Egyház Ezékiel 37. PDF
 • Pál megtérését Izrael, Róma 11. PDF

Wilder-Smit, Prof. Dr. A. Ernst

 • Miért engedi meg Isten? PDF